01
Bytový objekt Říčankatechnický dozor investora

Úvodní informace

Firma Hořejší Pavel — Provádění staveb byla založena v roce 1992. Autorizační zkoušky u ČKAIT jsem složil v roce 1996.

Zabývám se přípravou a realizací staveb, provádím technický dozor pro investora a stavební dozor pro svépomocnou výstavbu.

V současné době poskytuji tyto služby převážně při realizaci individuálních rodinných domů a menších bytových domů, ať už jako realizátor nebo stavební i technický dozor.

Dosavadní profesní život jsem pracoval ve stavebnictví, začínal jsem jako technický dozor investora. Po několika letech jsem přešel ke stavební firmě, kde jsem prošel všemi funkcemi od přípraváře až ke stavbyvedoucímu.

Problematika komplexnosti stavby od nabídkových rozpočtů, uzavírání smluv, zednických a řemeslných prací až po kontrolní činnosti je mi tudíž velmi dobře známa.

Na závěr úvodního slova bych rád zdůraznil, že kvalitně vykonávaný dozor při přípravě, realizaci a předání díla ušetří zákazníkovi kromě zbytečných starostí i nemalé finanční prostředky

Nabídka

Investorsko-inženýrská činnost (příprava stavby)

Výběr projektanta včetně stanovení dobré ceny za projektové práce přiměřené v místě stavby a účast při návrhu hlavních konstrukcí, kdy se dá vhodnou konzultací ušetřit část realizačních nákladů.

Vypracování dokladů k projednání projektu s orgány státní správy, s ostatními účastníky výstavby a s majiteli sousedních pozemků, sjednávání věcných břemen na vstupy na pozemky, sjednávání podmínek k připojení domu na inženýrské sítě (přípojka vody, elektro, plyn a kanalizace).

Podání žádosti o vydání územního a stavebního povolení za stavebníka.

Pomoc při výběru zhotovitele, zpracování výkazu výměr k podání poptávky u více potenciálních zhotovitelů k maximalizaci podkladů k analýze konečné ceny dodávky. Projednání smlouvy o dodávce prací se zhotovitelem.

Technický dozor investora(TDI)

Technický dozor investora je úředně „nepovinná funkce“ stavebníka, která však vykonává nezastupitelnou funkci stavebního dozoru nad stavební firmou v průběhu realizace díla. Kontroluje soulad stavby se stavebním povolením a dokumentací, prováděné práce, fakturaci atd.

Přehled činností TDI:

  V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA
 • Kontrola postupu stavebních prací dle podmínek stavebního povolení, ověřené projektové dokumentace a opatřeních vydaných k uskutečnění stavby
 • Odpovědnost za soulad prostorové a výškové polohy stavby s ověřenou P.D.
 • Přejímání a kontrola zakrývaných a dokončených konstrukcí a prací, včetně předepsaných zkoušek zápisem do předávacího protokolu a stavebního deníku
 • Provádění zápisů do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě
 • Organizace kontrolních dnů stavby
 • Ověřování shody dodávaných výrobků a zabudovaných materiálů, prací a technologií s ověřenou dokumentací a odsouhlasenými klientskými změnami
 • Kontrola časového plnění termínu stavby s odsouhlaseným harmonogramem výstavby a nárokování smluvních pokud z toho vyplívajících
 • Kontrola vhodnosti zvolených technologických postupů a dodržování technologických přestávek
 • Kontrola rovinností, poloh a výšek souvisejících s výstavbou
 • Tvorba soupisů vad a nedodělků díla a dohled nad jejich odstraněním v termínu
 • Koordinace stavební činnosti v čase a prostoru, je-li dílo prováděno více dodavateli (nikoli na klíč)
 • Účast a dohled při provádění zkoušek a měření protokolovaných veličin
 • Dořešení konstrukčních detailů stavby s projektantem díla
 • Odsouhlasení rozsahu prací, dodávaných výrobků a technologií před finančním plnění zhotoviteli
 • Kontrola fakturace stavebních prací dodavatelů
 • Fotodokumentace zakrývaných konstrukcí a průběhu výstavby díla

  PO DOKONČENÍ STAVBY
 • Zajištění veškerých listinných dokladů, souvisejících s výstavbou, potřebných ke kolaudaci stavby (prohlášení o shodě, revize, osvědčení, certifikáty, likvidace odpadů, náležitosti požární ochrany staveb atd.)
 • Vydání prohlášení o shodě dle stavebního zákona 183/2006 Sb. na realizované a dozorované stavby
 • Zajištění kladného kolaudačního rozhodnutí
 • Účast při kolaudačním řízení se stavebním úřadem a orgány státní správy
 • Zajištění zápisu zkolaudovaného díla do katastru nemovitostí a přidělení čísla popisného
 • Uplatňování případných reklamací klienta v průběhu záruční doby, odsouhlasení uvolnění pozastávek

Stavební dozor

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor.

Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy (stavby pro bydlení) může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104.

Stavbyvedoucího může vykonávat pouze fyzická osoba, která k tomu získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V běžné řeči tedy osoba "s autorizací".

 • Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb.
 • Obecně je upraveno provádění stavebního dozoru z pohledu Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v §153.

Stavební dozor znamená kontrolu kvality stavebních prací, kontrolu financování stavby, kontrolu harmonogramu a kontrolu stavby s ohledem na právní předpisy.

Ceník

Ceny jsou pouze orientační,vždy záleží na konkrétní zakázce a individuální kalkulaci
 • Investorsko-inženýrská činnost — jednorázově dohodou nebo 300-400 Kč/hod
 • TDI — dle rozsahu poskytnutých služeb 1,5-3% z ceny díla nebo pevnou měsíční částkou dle dohody
 • Stavební dozor — dle rozsahu poskytnutých služeb 2-4% z ceny díla nebo pevnou měsíční částkou dle dohody

Vybrané realizované stavby

Bytový objekt Říčanka - technický dozor investora
Bytový objekt Říčanka
technický dozor investora
RD Babice - realizace
RD Babice
realizace
RD Kolovraty - stavební dozor
RD Kolovraty
stavební dozor
RD Radešovice - realizace
RD Radešovice
realizace
RD Říčany - realizace
RD Říčany
realizace
Základové desky pro řadové RD Říčany - realizace
Základové desky pro řadové RD Říčany
realizace

Kontakt

Údaje o firmě

Pavel Hořejší — Autorizovaný technik obor Pozemní stavby

Sídlo kanceláře

Poláčkova 1688/1
25101 Říčany
okres Praha-východ

Živnostenské oprávnění

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
IČO: 153 62 728

Kontaktní informace

Mobil: +420 606 144 133
E-mail: horejsi.pavel@volny.cz